Pole wymagane!
Pole wymagane!
Pole wymagane!

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w sklepie internetowym jakawelna.pl

I. Definicje

1. Użyte w Polityce prywatności pojęcia mają następujące znaczenie:

a) Administrator Danych Osobowych (dalej: Administrator) – Wojciech Paliga prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Platforma Izolacji Wojciech Paliga, z siedzibą przy ul. Unii Europejskiej 2, 41-922 Radzionków, wpisaną do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: PL4980144832, REGON: 361328011;
b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów Produktów;
c) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; postanowienia dotyczące konsumentów stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o ile umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
d) Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
e) Produkt – towar prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
f) Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
g) Sklep Internetowy – działająca pod adresem www.jakawelna.pl, platforma internetowa, której właścicielem jest Sprzedawca, umożliwiająca sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet;
h) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów;

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje na temat plików cookies wykorzystywanych w Sklepie Internetowym.
2. Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

III. Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Właścicielem witryny internetowej www.jakawelna.pl i jednocześnie administratorem danych osobowych Wojciech Paliga prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Platforma Izolacji Wojciech Paliga, z siedzibą w Bytomiu, ul. Siemianowicka 84, 41-902 Bytom.
2. Kontakt z Administratorem odbywa się poprzez:

a) e-mail [email protected];
b) nr tel. podany w dziale kontakt;
c) pocztę tradycyjną: ul. Unii Europejskiej 2, 41-922 Radzionków;

3. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta, chyba że inny okres wynika z celu przetwarzania danych osobowych.
4. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w następującym zakresie i celu:

a) Cel: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów kupna Produktów będących w ofercie znajdującej się na witrynie www.jakawelna.pl.
Zakres: dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie Internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć;
b) Cel: wykonanie umowy sprzedaży i realizacji zamówienia oraz w celu świadczenia usług wymagających założenia Konta.
Zakres: wskazany w pkt a) oraz dane dotyczące płatności, adres do wysyłki (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). Dla Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta;
c) Cel: świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Produktów dostępnych w ofercie, np. przeglądanie strony Sklepu Internetowego, korzystanie z wyszukiwarki Produktów.
Zakres: dane dotyczące przeglądanych Produktów, dane dotyczące sesji urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
d) Cel: marketing Produktów dostępnych w ofercie Sklepu Internetowego.
Zakres: dane osobowe podane przez Klienta przy tworzeniu Konta, dane dotyczące historii Klienta w Sklepie Internetowym, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Sklepie Internetowym, daty logowania i rejestracji, historia. W/w dane przechowywane do momentu wycofania zgody przez Klienta, którego dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jego danych w tym celu;
e) Cel: remarketing.
Zakres: dane dotyczące aktywności Klienta w celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi pojawiającymi się poza Sklepem Internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Więcej informacji znajduje się polityce plików cookies;
f) Cel: rozpatrywanie reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów.
Zakres: dane osobowe podane w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, dane dotyczące zamówienia Produktu będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
g) Cel: ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.
Zakres: imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta. Nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą;

5. Podstawą prawną do przetwarzania danych, w zależności od sposobu ich pozyskania jest:

a) Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 tj. zgody wyrażonej w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód;
b) Art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 tj. niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania, przekazywania użytkownikom odpowiedzi, informacji i/lub treści gromadzonych w serwisie;
c) Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679 tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora. W celach analitycznych i statystycznych, polegających na prowadzeniu analizy aktywności użytkowników oraz kanałów z których napływają, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, w celu wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także prowadzenia postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz w celu promocji Produktów oferowanych na Stronie Internetowej;

6. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie Administratora oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonującym zadania publiczne. W szczególności dane mogą być udostępnione: podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora, podmiotom świadczącym usługi doradcze lub audytowe, dostawcom oprogramowania. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do państw trzecich;
7. Klientowi przysługuje prawo:

a) dostępu do danych osobowych;
b) żądania sprostowania niepoprawnych danych osobowych;
c) uzupełnienia danych osobowych niekompletnych;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
e) w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem i w innych celach aniżeli zostały zebrane Klientowi przysługuje prawo żądania usunięcia danych;
f) do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
g) do przenoszenia danych osobowych;

8. W przypadku przetwarzania danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. W przypadkach, kiedy przetwarzanie danych Klienta odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną w wersji elektronicznej można wycofać w ten sam sposób.
10. Podanie przez Klienta wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego. W zależności od sposobu pozyskania danych, relacji między Klientem a administratorem danych:

a) Podanie danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy, której Klient jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed jej zawarciem. Konsekwencją niepodania danych będzie nieudzielenie oczekiwanej informacji i/lub odmową zawarcia umowy, a tym samym realizacji usługi;
b) W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody (adres poczty elektronicznej, newsletter, pliki cookies), podanie danych jest dobrowolne, ale potrzebne dla usprawnienia komunikacji w celu realizacji świadczeń między stronami lub umożliwienia świadczenia usług internetowych (np. newsltter);
c) W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych płatności na rzecz Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu Internetowego;

11. Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu wywołującym skutki prawne.
12. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim tj. do Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00.

IV. Informacje na temat plików cookies

1. Sklep Internetowy używa plików cookies, aby dostosować ją do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.
2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzaną witrynę internetową i instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego tą witrynę (komputer, smartfon, tablet itp.).
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony Sklepu Internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednie wyświetlenie Strony Internetowej, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz tworzenia statystyk, które pokazują, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
4. Administrator używa zarówno cookies sesyjnych jak i stałych. Pliki cookies używane na Stronie Internetowej można podzielić na trzy kategorie: niezbędne, wydajnościowe i funkcjonalne. Niezbędne – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych na Stronie Internetowej. Umożliwiają jej przeglądanie i użytkowanie. Pliki te nie zbierają informacji na temat odwiedzającego i nie zapamiętują historii przeglądania. Wydajnościowe – zbierają informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp., Funkcjonalne – zapisują ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp., takie jak:

a) cookies sesyjne – tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.
b) cookies stałe – informacje przechowywane w pamięci przeglądarki przez dłuższy, określony czas.
c) cookies google-analytics.com – służące do prowadzenia statystyk dla Strony Internetowej; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
d) cookies Google Adsense (pliki należące do Google LLC z siedzibą w USA)
e) Pliki cookies dotyczące reklam Google. Google używa plików cookie, by wyświetlać reklamy na stronach partnerów. Gdy użytkownik odwiedza stronę będącą partnerem Google, w jego przeglądarce może zostać umieszczony plik cookie. Umożliwiają one firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom reklam. Obecnie Strona Internetowa zrezygnowała z wyświetlania reklam spersonalizowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Strona wyświetla reklamy niespersonalizowane.
f) cookies facebook.com
g) celem zapewnienia możliwości korzystania z funkcji społecznościowych tego serwisu na Stronie Internetowej (polubienie, udostępnienie treści etc. ) (Facebook.com należy do: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii) https://www.facebook.com/policies/cookies/
h) Instagram – celem zapewnienia możliwości korzystania z funkcji społecznościowych tego serwisu na Stronie Internetowej (polubienie, udostępnienie treści etc. )(narzędzie należy do Instagram LLC z siedzibą w USA, Instagram jest częścią grupy Facebooka) https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

5. Pliki cookies można kontrolować i kasować z dysku twardego komputera. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookies, jednakże w ustawieniach przeglądarki dostępne są opcje odmowy ich przyjmowania, wyłączenia istniejących lub powiadamiania, gdy na urządzenie wysyłany jest kolejny plik. Każdy Klient może wyłączyć pliki cookies przy pomocy ustawień przeglądarki. Korzystanie z witryny internetowej będzie nadal możliwe, poza funkcjami, które dla swojego działania wymagają plików cookies. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi w używanych przeglądarkach (zwykle w opcji „Pomoc”, „Narzędzia” lub „Edycja”).
6. Poniżej sposób w jaki można zmienić ustawienia cookies w kilku popularnych przeglądarkach:

a) przeglądarka Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
b) przeglądarka Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
c) przeglądarka Opera http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
d) przeglądarka Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

7. Logi serwera. Korzystanie z witryny internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest witryna internetowa. Każde takie zapytanie, jest zapisywane w logach serwera. Obejmują one m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane do identyfikacji czytelników. Informacje zawarte w logach serwera mogą być wykorzystane np. do diagnozowania problemów technicznych z serwerem, a także w celach bezpieczeństwa.

Porównaj 0 / 3