Pole wymagane!
Pole wymagane!
Pole wymagane!

Zwroty i reklamacje

Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady, jeżeli zakupiony Produkt ma wady fizyczne lub prawne. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Konsumenta reklamacji znajdują zastosowanie postanowienia art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
2. Klient ma prawo zgłosić reklamację pismem wysłanym pocztą na adres ul. Unii Europejskiej 2, 41-922 Radzionków lub pocztą elektroniczną na adres mailowy [email protected]. Klient może skorzystać z przygotowanego wzoru formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe (link do formularza).
3. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, określenie zamówienia którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.
4. Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt na adres magazynu, z którego zostały wysłane zamówione Produkty. W wybranych przypadkach Towar zostanie odebrany spedycją Sprzedającego lub Dostawcy.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia.

Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia Produktów Klientowi.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres ul. Unii Europejskiej 2, 41-922 Radzionków lub pocztą elektroniczną na adres mailowy [email protected]). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (link do formularza).
3. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Produkt zakupiony przez Klienta należy zwrócić na adres Sprzedawcy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli Klient wybrał inny sposób dostarczenia Produktu niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt wysyłki zwróconych Produktów, chyba że Sprzedawca wprost zgodził się je ponieść.
5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi m.in. w odniesieniu do umów w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy Prawa Konsumentów, w tym w szczególności w odniesieniu do umów o:

a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

Porównaj 0 / 3